می‌زند باران به شیشه ...

جمعه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1390


چه نازک‌م این روزها ؛

چه نازک‌م .

زود می‌شکنم ؛

زود می‌شکند ... این بغض لعنتی ...

.

.

همین!